Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 13.05.2023 r.

Zarząd ROD im. „Bielany Wzgórze” w Elblągu 

zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze 

które odbędzie się w dniu 13.05.2023 r. w świetlicy ROD im. „Bielany Wzgórze”  

przy ul. Jagodowej w Elblągu 

Początek obrad: 

w I terminie godz. 11:30, w II terminie godz. 12:00 * 

 

*  Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym spotkaniu. 

 • Zgodnie § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. 
 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności. 

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
w ROD im. Bielany Wzgórze w Elblągu
 

Z DNIA 13.05.2023 R. 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.  Wyznaczenie protokolanta. 
 3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania. 
 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej. 
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i finansowe). 
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 r.  
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami. 
 10. Dyskusja. 
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach: 
  1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r. 
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. 
  3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r. 
 12. Projekt planu pracy na 2023 r. 
 13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 r. 
 14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD. 
 15. Dyskusja. 
 16. Pisemna rezygnacja z mandatów członków organów PZD.
 17. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwały i głosowanie w sprawie rezygnacji z mandatów członków organów PZD.
 18. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 19. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą zgłoszonych kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 20. Wybory uzupełniające członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 r. 
   1. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej w 2023 r.,
   2. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna w 2023 r.,
   3. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata wodna w 2023 r.,
   4. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2023 r.,
   5. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty za zużycie energii elektrycznej w 2023 r.,
   6. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty za zużycie wody w roku 2023 r.
  2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pod nazwą: “Modernizacja wybranych przyłączy elektrycznych na głównych alejach ogrodu ROD im. Bielany Wzgórze” – ostatni etap, w tym partycypacji finansowej działkowców,
  3. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu, w tym:
   1. Ustalenie kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD, w tym ustalenie kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne ustępującemu Zarządowi
   2. Inne uchwały podjęte w trakcie Walnego Zebrania
  4. Uchwalenie planu pracy na 2023 r. 
  5. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 r. 
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 05.05.2023 r.  od godz. 09:00 do godz. 10:00 i 06.05. 2023 r. od godz. 09:00 do godz. 10:00 w świetlicy ROD im. „Bielany Wzgórze”.