Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. „Bielany Wzgórze” w Elblągu zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE,

które odbędzie się w dniu 11.05.2024 r. w świetlicy ogrodu.

Początek obrad:

W I terminie o godz. 11:30, w II terminie o godz. 12:00*

_____________________________________________________________________

*zgodnie z §62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu. Zgodnie z § 56 ust. 2 statut PZD prawo do udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO W ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Informacja Zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w 2023 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za kadencję.
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 11. Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu pracy.
 12. Projekt opłat ogrodowych na 2024 r.
 13. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję Rewizyjną.
 14. Dyskusja
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowania nad uchwałami w sprawach:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
  3. Udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD,
  4. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
  5. Uchwalenia programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.,
  6. Ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD,
  7. Uchwalenia opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.,
  8. Uchwalenia innych uchwał dotyczących działalności ogrodu,
  9. Uchwalenia preliminarza finansowego na 2024 r.
 16. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 17. Sprawozdanie Komisji Wyborczej, przedstawienie kandydatów do organów ROD.
 18. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej PZD.
 19. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenia organów ROD.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne do wglądu w dniach 3-4 maja 2024 r. w godz. 10:00 – 14:00 w świetlicy ogrodu.