WALNE ZEBRANIE 28.08.2021

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD im. „Bielany Wzgórze” w Elblągu zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2021 roku na terenie przyległym do Ogrodów w pobliżu bramy nr 2.

Początek obrad:

W I terminie o godz. 10:30, w II terminie 11:00

Zgodnie z par. 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe)
 7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 r. (merytoryczne i finansowe)
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
 11. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 i 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami
 12. Dyskusja
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
  4. Zatwierdzenia sprawozdania działalności Zarządu ROD za 2020 r.
  5. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
  6. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
 14. Projekt planu pracy na 2021 r.
 15. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.
 16. Ocena preliminarza finansowego ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD
 17. Dyskusja
 18. Zatwierdzenie kooptacji członków do składu organu ROD.
 19. Przestawienie przez Komisję Wyborczą zgłoszonych kandydatów do organów ROD.
 20. Wybory uzupełniające członków ROD, Komisji Rewizyjnej ROD.
 21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.
  2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców
  3. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
  4. Uchwalenie planu pracy na 2021 r.
  5. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.
 22. Sprawy różne
 23. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 21-22 sierpnia 2021 w godzinach od 09:00 do 12:00 w świetlicy ROD im. „Bielany Wzgórze”.